IPA- Katılım Öncesi Mali Yardım

IPA- Katılım Öncesi Mali Yardım

 

Avrupa Birliği daha önce çeşitli programlar altında aday ve potansiyel aday ülkelere sağladığı mali yardımları 2007 yılı itibariyle yeni bir mali perspektif çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) adı altında birleştirmiştir. Daha önceleri, PHARE, ISPA, CARDS, SAPARD, gibi farklı adlara sağlanmakta olan katılım öncesi mali yardımlar, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) adı altında birleştirildi. Avrupa Birliği 2007-2013 dönemi için aday (Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya) ve potansiyel aday (Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kosova) ülkelere sağladığı tüm katılım öncesi mali yardımları IPA adı altında tek bir çerçevede topladı.

 

IPA Katılım Öncesi Mali Yardım

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) ana hedefi, yararlanan ülkelere Avrupa entegrasyonu nedeniyle karşılaşacağı sorunlarda yardım etmek ve AB üyeliği için Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi hususunda gerekli reformları uygulamaktır.

1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü, Tüzükte belirtilen Türkiye ve diğer aday ve potansiyel aday ülkeler için lPA' nın yasal zeminini oluşturur. lPA' nın beş bileşeni şunlardır:

 

 

  1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma- Avrupa Birliği Bakanlığı
  2. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği- Avrupa Birliği Bakanlığı
  3. Bölgesel Kalkınma- Çevre Operasyonel Programı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulaştırma Operasyonel Programı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  5. Kırsal Kalkınma- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 

İKG OP'nin genel hedefi; daha çok ve daha iyi işler ve daha fazla sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayabilen bilgi-temelli bir ekonomiye geçişi desteklemektir.

IKG OP aşağıdaki 5 öncelikle birlikte;

  • İstihdam,
  • Eğitim,
  • Hayat boyu öğrenme,
  • Sosyal içerme
  • Teknik destek

teknik yardım ve kadınların işgücüne katılımın artırılması, kamu istihdam hizmetlerinin idari kapasitesinin geliştirilmesi, işgücü piyasası ile eğitim arasında bağın kuvvetlendirilmesi, yaşam boyu öğrenmenin geliştirilmesi, eğitimin kalitesinin geliştirilmesi ve sosyal dışlanma riski ile karşı karşıya olan özel itina gösterilmesi gereken kişilerin entegrasyonu gibi konulan da kapsayan her bir öncelik için ilgili önlemleri belirlemektedir.

Kaynak: http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/ipa/ipagenel.aspx

Linkedin Takip